»

BETOSTAT

Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2002-04-0279
Atest Higieniczny PZH nr 407/B-294/92
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania

Właściwości 
BETOSTAT jest kompleksowym plastyfikatorem uplastyczniająco - napowietrzającym o działaniu opóźniającym. Szczególnie zalecany do produkcji betonów towarowych, transportowanych na dalsze odległości, a zwłaszcza przeznaczonych do wykonywania konstrukcji mostowych i nawierzchni drogowych, lotnisk. Doskonale nadaje się do betonów towarowych zwykłych, wodoszczelnych i mrozoodpornych. Jest oceniony pozytywnie w zakresie ochrony zbrojenia stalowego.

Podstawowe działania domieszki na beton (lub zaprawę) są następujące: 

  • dobrze uplastycznia mieszankę betonową, umożliwia redukcję wody zarobowej o ok. 10%
  • opóźnia wiązanie bez zmiany konsystencji
  • korzystnie napowietrza mieszankę betonową, polepszając jej urabialność, pompowalność itp.
  • opóźnia narastanie wytrzymałości w okresie początkowym i znacznie podwyższa wytrzymałość końcową, szczególnie w terminach wydłużonych,
  • poprawia wodoszczelność, mrozoodporność i nasiąkliwość betonu

 

Przeznaczenie
BETOSTAT ułatwia produkcję, transport i układanie wszelkich betonów konstrukcyjnych zwykłych i specjalnych, w tym towarowych przewożonych na znaczne odległości, przy wydłużonym czasie przerobu, szczególnie w okresie letnim. Ponadto:

  • umożliwia opóźnienie wiązania do kilku godzin,
  • zalecany jest wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność wydłużonego czasu przerobu, nawet przy wysokich temperaturach otoczenia i mieszanki betonowej,
  • szczególnie zalecany do betonowania konstrukcji mostowych i nawierzchni drogowych
  • w okresie obniżonych temperatur, z powodu wydłużonego wiązania rozszalowanie zostaje opóźnione, jednak po zakończeniu wiązania następuje dynamiczny przyrost wytrzymałości.
  • zalecany do cementowych zapraw murarskich i do wyrobów wibroprasowanych

 

Dozowanie i ogólne warunki stosowania
BETOSTAT stosuje się od 0,3 do 0,5 % masy cementu, optymalne dozowanie należy ustalić indywidualnie. Przedozowanie do 0,6% wydłuża opóźnienie wiązania i zwiększa napowietrzenie - nie zmniejsza wytrzymałości. W dozowaniu powyżej 0,7% może obniżyć wytrzymałość, podwyższając jednocześnie mrozoodporność.
Dobrze współdziała ze wszystkimi rodzajami cementów , oraz w przypadku dodawania popiołów do betonu. 
Szczególnie korzystne efekty w budownictwie drogowo - mostowym uzyskuje się przy dozowaniu łącznym: BETOSTAT 0,5% + SKORBET 1-1,5% (wysoko mrozoodporność i wodoszczelność, oraz niska nasiąkliwość betonu - niezbędne dla trwałości eksploatacyjnej obiektów). 
W przypadku zgęstnienia mieszanki, np. w czasie awaryjnego postoju betonowozu na budowie, zaleca się upłynnienie betonu niewielką ilością SKORBETU (dodatkowe przemieszanie w betonowozie przez kilka minut na szybkich obrotach mieszalnika).


Informacje techniczno użytkowe

Baza surowcowa Wodny roztwór soli amin alifatycznych i detergentów
Postać domieszki płynna
Barwa jasna
Gęstość 1,16+/-0,02
pH 10,5
Składowanie Ochrona przed nasłonecznieniem, trwałość min. 1 rok
Dostawa Pojemniki z tworzywa 20 litrowe, beczki 200 litrowe, paleto pojemniki 1000 litr dostawa luzem cysternami samochodowymi
BHP Nie stanowi zagrożenia, pozytywna ocena higieniczna. W razie zamoczenia, np. rąk lub twarzy - zmyć ciepłą wodą z mydłem.


Kontrola jakości:
Wszystkie etapy procesu produkcyjnego BETOSTATU poddane są ścisłej kontroli jakościowej przez własne służby technologiczne.

Uwagi:
Informacje zawarte w niniejszej Karcie Produktu mają charakter ogólny. Zalecenia odnośnie stosowania naszych domieszek i oczekiwanych efektów wynikają z wielu prac badawczo wdrożeniowych i długoletniego doświadczenia praktycznego. Zalecenia i porady nie zwalniają naszych odbiorców od samodzielnego ustalania optymalnych ilości domieszek (z uwzględnieniem rzeczywistej jakości posiadanych materiałów, ich przydatności i prawidłowego współdziałania), w dostosowaniu do przewidywanych zastosowań.

Sprzedaż
Zamówienia telefoniczne i faxowe do działu Handlowego Przedsiębiorstwa Innowacyjno Wdrożeniowego "LUBANTA" S.A.
w Luboniu k/Poznania 061-813-08-37

Copyright © 2020 Lubanta Sp. z o.o.

wykonanie -