»

BETOSTAT-N

Podstawa prawna dopuszczenia do stosowania w budownictwie:

 • Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1275/01/2006
 • PN-EN 934-2 T5/T10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania

 

Właściwości 
BETOSTAT-N jest nowoczesnym kompleksowym plastyfikatorem o działaniu uplastyczniająco-opóźniającym i równocześnie napowietrzającym. Szczególnie zalecany jest do produkcji betonów towarowych, transportowanych na dalsze odległości, a zwłaszcza przeznaczonych do wykonywania konstrukcji mostowych i nawierzchni drogowych. Doskonale nadaje się do betonów zwykłych, hydrotechnicznych, wodoszczelnych i mrozoodpornych. Jest oceniony pozytywnie, szczególnie w zakresie ochrony zbrojenia stalowego zgodnie z nową normą PN-EN 480-14:2006 (U)

Podstawowe działania domieszki na beton (lub zaprawę) są następujące: 

 • dobrze uplastycznia mieszankę betonową, umożliwia redukcję wody zarobowej do ok. 10 %
 • opóźnia wiązanie bez zmiany konsystencji
 • korzystnie napowietrza mieszankę betonową, polepszając jej urabialność, pompowalność, itp.
 • umiarkowanie opóźnia narastanie wytrzymałości w okresie początkowym i znacznie podwyższa wytrzymałość końcową, szczególnie w terminach wydłużonych
 • zmniejsza nasiąkliwość, poprawia wodoszczelność, a zwłaszcza mrozoodporność

 

Przeznaczenie
BETOSTAT-N ułatwia produkcję, transport i układanie wszelkich betonów konstrukcyjnych zwykłych i specjalnych (szczególnie mrozoodornych) w tym także betonów przewożonych na znaczne odległości, przy wydłużonym czasie przerobu, szczególnie w okresie letnim. Ponadto:

 • umożliwia opóźnienie wiązania do kilku godzin
 • zalecany jest wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność wydłużonego czasu przerobu, nawet przy podwyższonych temperaturach otoczenia i mieszanki betonowej
 • szczególnie zalecany do betonowania konstrukcji mostowych i nawierzchni drogowych
 • umożliwia rozszalowanie już następnego dnia
 • w okresie obniżonych temperatur, z powodu wydłużonego wiązania rozszalowanie zostaje opóźnione, jednak po zakończeniu wiązania następuje dynamiczny przyrost wytrzymałości
 • zalecany także do cementowych zapraw murarskich
 • BETOSTAT-N, w porównaniu do znanej od lat domieszki BETOSTAT, charakteryzuje się nieco krótszym opóźnieniem czasu wiązania, natomiast zdecydowanie korzystniej wpływa na podwyższenie stopnia mrozoodporności betonu po upływie 28-56 dni dni, w zależności od rodzaju użytego cementu. BETOSTAT-N pozwala również na szybsze rozdeskowanie zabetonowanej konstrukcji.
 • Specyfiką unikalnej, nowej domieszki Betostat-N jest tzw. działanie kompleksowe, polegające na jednoczesnym uzyskaniu trzech różnych efektów tj. uplastycznienia, opóźnienia i napowietrzenia mieszanki betonowej, oraz polepszenia mrozoodporności, wodoszczelności i wytrzymałości.
 • Dla uzyskania podobnych efektów zazwyczaj stosuje się dwie lub trzy domieszki jednocześnie (plastyfikator, opóźniacz i napowietrzacz), co znacznie podraża koszty produkcji betonu, a przy możliwych w tej sytuacji, i niestety, nawet dosyć często zdarzających się pomyłkach w dozowaniu, jakość betonu może być niebezpiecznie obniżona, powodując zagrożenia technologiczne i duże straty finansowe.

 

DOZOWANIE i OGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA
BETOSTAT-N stosuje się w ilościach od 0,3 do 0,5 % masy cementu. Optymalne dozowanie należy ustalać indywidualnie, zależnie od potrzeb (przeciętnie stosuje się 0,4 %). Przedozowanie powyżej 0,6 % wydłuża opóźnienie wiązania i zwiększa napowietrzenie, podwyższając jednocześnie mrozoodporność. Może jednak wpływać na obniżenie wytrzymałości, szczególnie przy dużej ciekłości mieszanki betonowej i niskiej zawartości cementu. Dobrze współdziała ze wszystkimi rodzajami cementów, oraz w przypadku dodawania popiołów do betonu.
Szczególnie korzystne efekty uzyskuje się w budownictwie drogowo-mostowym przy dozowaniu łącznym: BETOSTAT-N w ilości 0,4-0,5% + SKORBET w ilości 1%. Zapewnia to uzyskanie wysokich klas mrozoodporności, dużej wodoszczelności, oraz niskiej nasiąkliwości. Te cechy betonu są niezbędne dla długiej trwałości eksploatacyjnej obiektów hydrotechnicznych, oraz w inżynierii komunikacyjnej.
W przypadku zgęstnienia mieszanki betonowej z domieszką BETOSTAT-N, np. w czasie awaryjnego postoju gruszki w trasie lub na budowie, zaleca się upłynnienie betonu niewielką ilością SKORBETU. Konieczne jest wówczas dodatkowe intesywne przemieszanie betonu w gruszce przez ok. 5 minut na maksymalnie szybkich obrotach mieszalnika. Ze względu na specyfikę działania nie przewiduje się równoczesnego (poza Skorbetem) dozowania BETOSTATU-N z innymi domieszkami „LUBANTY”.


Informacje techniczno użytkowe

Baza surowcowa Wodny roztwór węglowodanów, amin alifatycznych i detergentów
Postać domieszki Płynna
Umowna zawartość suchej substancji 
[ % m/m ]
35-38
Barwa Jasno brązowa
Gęstość 1,12 - 1,15 g/cm3 w 20 C
pH 9-10
Składowanie Ochrona przed nasłonecznieniem, trwałość 1 rok
Dostawa Pojemniki z tworzywa 20 litrowe, beczki 200 litrowe, paleto pojemniki 1000 litr dostawa luzem cysternami samochodowymi
BHP S2 – Chronić przed dziećmi S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. S36/39 Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy.


KONTROLA JAKOŚCI:
Wszystkie etapy procesu produkcyjnego domieszki BETOSTAT-N poddane są ścisłej kontroli jakościowej przez własne służby technologiczne Producenta.

Uwagi:
Informacje zawarte w niniejszej Karcie Produktu mają charakter ogólny. Zalecenia odnośnie stosowania naszych domieszek i oczekiwanych efektów wynikają z wielu prac badawczo-wdrożeniowych i długoletniego doświadczenia praktycznego. Porady te nie mają jednak wiążącej mocy prawnej i dlatego też nie zwalniają naszych odbiorców od samodzielnego ustalania optymalnych ilości domieszek (z uwzględnieniem rzeczywistej jakości posiadanych materiałów, ich przydatności i prawidłowego współdziałania), w dostosowaniu do przewidywanych zastosowań.

SPRZEDAŻ
Zamówienia telefoniczne i faxowe do Działu Handlowego Przedsiębiorstwa Innowacyjno-Wdrożeniowego „LUBANTA” S.A. 
w Luboniu k/Poznania: 0-61/813-08-37.

Copyright © 2020 Lubanta Sp. z o.o.

wykonanie -