»

EKONBET

Aprobata Techniczna ITB AT-15-2854/97

Atest Higieniczny PZH nr B-1398/95
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania

Właściwości
EKONBET jest nowoczesnym plastyfikatorem upłynniająco - opóźniającym o działaniu kompleksowym. Szczególnie zalecany do produkcji betonów towarowych, transportowanych na dalsze odległości, a zwłaszcza w okresie letnim . Doskonale nadaje się do betonów towarowych zwykłych, wodoszczelnych i mrozoodpornych.
Jest oceniony pozytywnie w zakresie ochrony zbrojenia stalowego.

Podstawowe działania domieszki na beton (lub zaprawę) są następujące:

  • dobrze uplastycznia mieszankę betonową, umożliwia redukcję wody zarobowej o ok. 15%
  • silnie opóźnia wiązanie bez zmiany konsystencji mieszanki betonowej,
  • opóźnia narastanie wytrzymałości w okresie początkowym i znacznie podwyższa wytrzymałość końcową, szczególnie w terminach wydłużonych,
  • poprawia wodoszczelność, mrozoodporność i nasiąkliwość betonu

 

Przeznaczenie
EKONBET ułatwia produkcję, transport i układanie wszelkich betonów konstrukcyjnych zwykłych i specjalnych, w tym towarowych przewożonych na znaczne odległości, przy wydłużonym czasie przerobu, szczególnie w okresie letnim. Ponadto:

  • umożliwia opóźnienie wiązania do kilkunastu godzin,
  • zalecany jest wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność wydłużonego czasu przerobu, nawet przy wysokich temperaturach otoczenia i mieszanki betonowej,
  • szczególnie zalecany do betonowania dużych masywów betonowych
  • nie jest zalecany do betonów wymagających bardzo szybkiego rozszalowania i dużego przyrostu wytrzymałości początkowej, np. w prefabrykacji,
  • w okresie obniżonych temperatur, z powodu wydłużonego wiązania rozszalowanie zostaje opóźnione, jednak po zakończeniu wiązania następuje dynamiczny przyrost wytrzymałości.
  • umożliwia wykonywaniu pali wierconych, gdzie zbyt szybkie wiązanie mieszanki betonowej może uniemożliwić wyciągnięcie rury obsadowej , lub włożenie zbrojenia pali.

EKONBET - Z produkt najnowszy - modyfikacja EKONBETU z przeznaczeniem wyłącznie do zapraw cementowych. EKONBET -Z wydłuża czas przerabialności zapraw do 32-36 godzin, eliminuje stosowanie dodatku wapna, polepsza urabialność i wszystkie cechy zaprawy stwardniałej, między innymi podwyższa wytrzymałość, zmniejsza skurcz i nasiąkliwość.

 

Dozowanie i ogólne warunki stosowania
EKONBET stosuje się od 0,5 do 1,2 % masy cementu, optymalne dozowanie należy ustalić indywidualnie.
Dobrze współdziała ze wszystkimi rodzajami cementów , oraz w przypadku dodawania popiołów do betonu.
W przypadku zgęstnienia mieszanki, np. w czasie awaryjnego postoju betonowozu na budowie, zaleca się upłynnienie betonu niewielką ilością SKORBETU (dodatkowe przemieszanie w betonowozie przez kilka minut na szybkich obrotach mieszalnika). Przedozowanie podanej ilości EKONBETU nie spowoduje żadnych ujemnych skutków, poza bardzo opóźnionym rozpoczęciem procesu wiązania. W takiej sytuacji beton należy starannie zabezpieczyć przed odparowaniem wody i utrzymywać w stanie wilgotnym do czasu całkowitego wiązania. Po zakończeniu wiązania następuje bardzo szybki przyrost wytrzymałości betonu, a wytrzymałość końcowa nie zostaje obniżona, lecz następuje zwykle znaczny przyrost.

Informacje techniczno użytkowe

Baza surowcowa Wodny roztwór soli amin alifatycznych i detergentów
Postać domieszki płynna
Barwa jasna
Gęstość 1,18+/-0,02
pH Od 7,0 do 9,0
Składowanie Ochrona przed nasłonecznieniem, trwałość min. 1 rok
Dostawa Pojemniki z tworzywa 20 litrowe, beczki 200 litrowe, paleto pojemniki 1000 litr dostawa luzem cysternami samochodowymi
BHP Nie stanowi zagrożenia, pozytywna ocena higieniczna. W razie zamoczenia, np. rąk lub twarzy - zmyć ciepłą wodą z mydłem.

Kontrola jakości:
Wszystkie etapy procesu produkcyjnego EKONBETU poddane są ścisłej kontroli jakościowej przez własne służby technologiczne.

Uwagi:
Informacje zawarte w niniejszej Karcie Produktu mają charakter ogólny. Zalecenia odnośnie stosowania naszych domieszek i oczekiwanych efektów wynikają z wielu prac badawczo wdrożeniowych i długoletniego doświadczenia praktycznego. Zalecenia i porady nie zwalniają naszych odbiorców od samodzielnego ustalania optymalnych ilości domieszek (z uwzględnieniem rzeczywistej jakości posiadanych materiałów, ich przydatności i prawidłowego współdziałania), w dostosowaniu do przewidywanych zastosowań.

Sprzedaż
Zamówienia telefoniczne i faxowe do działu Handlowego Przedsiębiorstwa Innowacyjno Wdrożeniowego "LUBANTA" S.A.
w Luboniu k/Poznania 061-813-08-37.

Copyright © 2020 Lubanta Sp. z o.o.

wykonanie -