»

EKONBET Z

EKONBET-Z produkt najnowszy - modyfikacja EKONBETU z przeznaczeniem wyłącznie do zapraw cementowych. EKONBET-Z wydłuża czas przerabialności zapraw do 32-36 godzin, eliminuje stosowanie dodatku wapna, polepsza urabialność i wszystkie cechy zaprawy stwardniałej, między innymi podwyższa wytrzymałość, zmniejsza skurcz i nasiąkliwość.

Dozowanie i ogólne warunki stosowania

EKONBET Z zaleca się dozować od 0.9 litra do 1,25 litra na każde 100 kg cementu (wyższe ilości w przypadku wysokich temperatur).
W przypadku przechowywania zaprawy do następnego dnia należy pojemnik z zaprawą okryć w celu zmniejszenia parowania wody, a przed użyciem wymieszać np. przy pomocy kielni.

Domieszka znacznie poprawia wszystkie cechy zaprawy stwardniałej, np. wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość itp.

Poniżej przykładowa receptura na zaprawę murarską M-7 

Lp.

Składnik zaprawy Ilość na m³ Ilość na 25 kg cementu

1

Cement CEM II 32,5 290 kg 25 kg

2

Piasek odsiewany 0/2 mm 1455 kg 130 kg

3

Domieszka EKONBET Z 2,9 0,25 litra

4

Woda ok. 125 litr ok. 11 litrówKonsystencja zaprawy jak do pracy z kielnią.
Przyjęto zawilgocenie piasku średnio 4%
Proponowany cement można zastąpić innym pamiętając jednak, że stosowanie cementu portlandzkiego czystego do zapraw wykonywanych w okresie letnim jest niewskazane.

Kontrola jakości:
Wszystkie etapy procesu produkcyjnego EKONBETU Z poddane są ścisłej kontroli jakościowej przez własne służby technologiczne.

Uwagi:
Informacje zawarte w niniejszej Karcie Produktu mają charakter ogólny. Zalecenia odnośnie stosowania naszych domieszek i oczekiwanych efektów wynikają z wielu prac badawczo wdrożeniowych i długoletniego doświadczenia praktycznego. Zalecenia i porady nie zwalniają naszych odbiorców od samodzielnego ustalania optymalnych ilości domieszek (z uwzględnieniem rzeczywistej jakości posiadanych materiałów, ich przydatności i prawidłowego współdziałania), w dostosowaniu do przewidywanych zastosowań.

Sprzedaż:
Zamówienia telefoniczne i faxowe do działu Handlowego Przedsiębiorstwa Innowacyjno Wdrożeniowego "LUBANTA" S.A. w Luboniu k/Poznania 061-813-08-37.

Copyright © 2020 Lubanta Sp. z o.o.

wykonanie -