»

SKORBET

Aprobata IBDiM Nr AT/2005-03-1890

Atest Higieniczny PZH nr 288/B-422/90
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania 

Właściwości 
SKORBET jest bardzo efektywnym superplastyfikatorem upłynniająco-przyspieszającym o działaniu kompleksowym. Szczególnie zalecany w prefabrykacji betonowej i do betonów wysokowartościowych, oraz w niższych dozowaniach do betonów towarowych zwykłych, wodoszczelnych i wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność bardzo szybkiego rozszalowania i obciążenia konstrukcji. Umożliwia prowadzenie robót betonowych w okresie obniżonych temperatur
do - 3 °C. Jest oceniony pozytywnie w zakresie ochrony zbrojenia stalowego.

Podstawowe działania domieszki na beton są następujące:

  • silnie uplastycznia mieszankę betonową, umożliwia redukcję wody zarobowej o ok. 20%
  • przyśpiesza narastanie wytrzymałości w okresie początkowym i podwyższa wytrzymałość końcową
  • poprawia wodoszczelność i nasiąkliwość betonu

 

Przeznaczenie 
SKORBET ułatwia produkcję, transport i układanie wszelkich betonów konstrukcyjnych zwykłych i specjalnych, w tym towarowych, oraz stosowanych w prefabrykacji betonowej. Ponadto:

  • umożliwia rozformowanie prefabrykatów już po 12-16 godzinach, w tym również stropów monolitycznych wykonanych z betonu wyższych klas po 1 dobie,
  • zalecany do konstrukcji żelbetowych o szybkim obiegu szalunków stopy fundamentowe, słupy, fundamenty pod maszyny
  • przy odpowiednim zastosowaniu materiałowo - recepturowym umożliwia wykonanie betonów o bardzo dużej płynności, bardzo zbliżonej do betonów samozagęszczalnych
  • umożliwia produkcję tzw. betonów wysokowartościowych do 100 MPa (szczególnie z użyciem mikrokrzemionki, popiołu aktywowanego FLUBET), pozwala również na swobodne betonowanie w temperaturach obniżonych do -3°C

 

Dozowanie i ogólne warunki stosowania
SKORBET stosuje się od 0,5 do 2,5 % masy cementu, optymalne dozowanie należy ustalić indywidualnie. Dobrze współdziała ze wszystkimi rodzajami cementów, jednak w prefabrykacji zaleca się cement czysty CEM I 32,5R i 42,5R. Dobre rezultaty uzyskuje się w betonie towarowym z użyciem tańszych cementów z dodatkami lub dodając popioły.
W przypadku zgęstnienia mieszanki, np. w czasie awaryjnego postoju betonowozu na budowie, zaleca się upłynnienie betonu niewielką ilością SKORBETU (dodatkowe przemieszanie w betonowozie przez kilka minut na szybkich obrotach mieszalnika).

Informacje techniczno użytkowe

Baza surowcowa Wodny roztwór żywicy melaminowo formaldehydowej
Postać domieszki płynna
Barwa jasna
Gęstość 1,15+/-0,02
pH Od 7 do 9
Składowanie Ochrona przed nasłonecznieniem, trwałość min. 1 rok
Dostawa Pojemniki z tworzywa 20 litrowe, beczki 200 litrowe, paleto pojemniki 1000 litr dostawa cysternami samochodowymi
BHP Nie stanowi zagrożenia, pozytywna ocena higieniczna. W razie zamoczenia, np. rąk lub twarzy - zmyć ciepłą wodą z mydłem.


Kontrola jakości:
Wszystkie etapy procesu produkcyjnego SKORBETU poddane są ścisłej kontroli jakościowej przez własne służby technologiczne.

Uwagi:
Informacje zawarte w niniejszej Karcie Produktu mają charakter ogólny. Zalecenia odnośnie stosowania naszych domieszek i oczekiwanych efektów wynikają z wielu prac badawczo wdrożeniowych i długoletniego doświadczenia praktycznego. Zalecenia i porady nie zwalniają naszych odbiorców od samodzielnego ustalania optymalnych ilości domieszek (z uwzględnieniem rzeczywistej jakości posiadanych materiałów, ich przydatności i prawidłowego współdziałania), w dostosowaniu do przewidywanych zastosowań.

Sprzedaż Zamówienia telefoniczne i faxowe do działu Handlowego Przedsiębiorstwa Innowacyjno Wdrożeniowego "LUBANTA"S.A.
w Luboniu k/Poznania 061-813-08-37

Copyright © 2020 Lubanta Sp. z o.o.

wykonanie -