»

SKORBET-N

Podstawa prawna dopuszczenia do stosowania w budownictwie:

  • PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania

 

Właściwości 
SKORBET-N jest bardo efektywnym superplastyfikatorem upłynniająco-przyspieszającym mającym w swoim skaldzie czynnik napowietrzający, który pozwala na wprowadzenie do mieszanki betonowej zamknięte kuliste pory powodujące wzrost mrozoodporności i nasiąkliwości bez spadku wytrzymałości. Szczególnie zalecany jest w prefabrykacji betonowej i do betonów wysokowartościowych. Umożliwia prowadzenie robót betonowych w okresach ujemnych temperatur powietrza – do – 3 0C.

Podstawowe działania domieszki na beton są następujące: 

  • silnie uplastycznia mieszankę betonową, umożliwia redukcję wody zarobowej o ok. 20% - 25%.
  • przyśpiesza narastanie wytrzymałości w okresie początkowym i podwyższa wytrzymałość końcową
  • umiarkowane przyspieszenie wiązania betonu, co ułatwia prace przy wykonywaniu posadzek
  • poprawia wodoszczelność i nasiąkliwość betonu

 

Przeznaczenie
SKORBET-N ułatwia produkcję, transport i układanie wszelkich betonów konstrukcyjnych zwykłych i specjalnych, w tym towarowych, oraz stosowanych w prefabrykacji betonowej.
Ponadto:

  • umożliwia szybkie rozformowanie prefabrykatów i elementów deskowań
  • zalecany do konstrukcji żelbetowych o szybkim obiegu szalunków stopy fundamentowe, słupy, fundamenty pod maszyny
  • przy odpowiednim zastosowaniu materiałowo – recepturowym umożliwia wykonanie betonów o bardzo dużej płynności, w tym betonów samozagęszczalnych
  • umożliwia produkcję tzw. betonów wysokowartościowych do 100 MPa (szczególnie z użyciem mikrokrzemionki), pozwala również na swobodne betonowanie w temperaturach obniżonych do –30C

 

DOZOWANIE i OGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA
SKORBET-N stosuje się od 0,5 do 2,0 % masy cementu, optymalne dozowanie należy ustalić indywidualnie. Dobrze współdziała ze wszystkimi rodzajami cementów, jednak w prefabrykacji zaleca się cement czysty CEM I 32,5R i 42,5R. Dobre rezultaty uzyskuje się w betonie towarowym z użyciem tańszych cementów z dodatkami lub dodając popioły. W przypadku zgęstnienia mieszanki, np. w czasie awaryjnego postoju betonowozu na budowie, zaleca się dodatkowe upłynnienie betonu niewielką ilością SKORBETU-N(dodatkowe przemieszanie w betonowozie przez kilka minut na szybkich obrotach mieszalnika).


Informacje techniczno użytkowe

Baza surowcowa Wodny roztwór żywicy melaminowo formaldehydowej
Postać domieszki Płynna
Barwa Jasna
Gęstość 1,15+/-0,02
pH Od 8±1
Składowanie Ochrona przed nasłonecznieniem, trwałość min. 1 rok
Dostawa Pojemniki z tworzywa 20 litrowe, beczki 200 litrowe, paleto pojemniki 1000 litr dostawa cysternami samochodowymi
BHP R43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą
R36/38 – Działa drażniąco na oczy i skórę 
S1/2 Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi 
S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
S 36/37/39 Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy
S45 W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz niezwłocznie zasięgnij porady lekarza jeśli to możliwe pokaż etykietę
S 51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach 
Produkt drażniący(Xi) Zawiera formaldehyd


KONTROLA JAKOŚCI:
Wszystkie etapy procesu produkcyjnego SKORBETU-N poddane są ścisłej kontroli jakościowej przez własne służby technologiczne.

Uwagi:
Informacje zawarte w niniejszej Karcie Produktu mają charakter ogólny. Zalecenia odnośnie stosowania naszych domieszek i oczekiwanych efektów wynikają z wielu prac badawczo wdrożeniowych i długoletniego doświadczenia praktycznego. Zalecenia i porady nie zwalniają naszych odbiorców od samodzielnego ustalania optymalnych ilości domieszek (z uwzględnieniem rzeczywistej jakości posiadanych materiałów, ich przydatności i prawidłowego współdziałania), w dostosowaniu do przewidywanych zastosowań.

SPRZEDAŻ
Zamówienia telefoniczne i faxowe do Działu Handlowego Przedsiębiorstwa Innowacyjno-Wdrożeniowego „LUBANTA” S.A. 
w Luboniu k/Poznania: 0-61/813-08-37.

Copyright © 2020 Lubanta Sp. z o.o.

wykonanie -