»

POSABET

Podstawa prawna dopuszczenia do stosowania w budownictwie:

  • Atest Higieniczny PZH nr: HK/B/0252/01/2007
  • PN-EN 934-2:T3/1,T7 Domieszka znacznie redukująca ilość wody/upłynniających, Domieszka przyśpieszająca twardnienie.

 

Właściwości 
POSABET jest domieszką bezchlorkową nowej generacji o działaniu kompleksowym. Łączy w sobie cechy silnie działającego plastyfikatory i domieszki umożliwiającej prowadzenie robót przy betonowaniu posadzek o każdej porze roku. Jest oceniony pozytywnie w zakresie ochrony zbrojenia stalowego.

Podstawowe działania domieszki na beton (lub zaprawę) są następujące: 

  • silne uplastycznienie mieszanki betonowej z jednoczesną redukcja wody i poprawą w/c
  • wcześniejsza hydratacja cementu i szybsze uwalnianie ciepła hydratacji
  • umiarkowane przyspieszenie wiązania betonu, co ułatwia prace przy wykonywaniu posadzek
  • dodatkowy przyrost wytrzymałości betonu lub zaprawy w terminach powyżej 28 dni.

 

Przeznaczenie
POSABET zaleca się do stosowania w mieszankach betonowych przeznaczonych do wykonywania posadzek betonowych. Stosowanie POSABETU ogranicza wydzielanie się wody na powierzchni ułożonej i zagęszczonej mieszanki betonowej. Dzięki stosowaniu POSABETU nie wydłuża się czas do wejścia ze sprzętem do układania posypki i zacierania powierzchni. Ułatwia zacieranie mieszanki betonowej w posadzkach.

DOZOWANIE i OGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA
POSABET przeciętnie stosuje się w ilości 1% w stos. do masy cementu. Zaleca się dozowanie domieszki równocześnie z wodą zarobową, lub bezpośrednio do mieszanki w końcowej fazie mieszania betonu. POSABET może być stosowany przy wszystkich gatunkach cementu. W przypadku zgęstnienia mieszanki, np. w czasie awaryjnego postoju gruszki na budowie, zaleca się upłynnienie betonu np. SKORBETEM (dodatkowe przemieszanie w gruszce przez kilka min. Na szybkich obrotach mieszalnika)


Informacje techniczno użytkowe

Baza surowcowa Roztwór mieszaniny żywicy melaminowo formaldehydowej i soli nieorganicznych
Postać domieszki Płynna
Barwa Jasna
Gęstość 1,25+/-0,02
pH Od 6,5 do 7,5
Składowanie Ochrona przed nasłonecznieniem, trwałość 1 rok
Dostawa Pojemniki z tworzywa 20 litrowe, beczki 200 litrowe, paleto pojemniki 1000 litr dostawa cysternami samochodowymi
BHP Zawiera formaldehyd
R43 – może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą
Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania (S): 
S1/2 – przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi
S26 – zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
S36/37/39 – nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy
S45 – w przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę
S51 – stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach


KONTROLA JAKOŚCI:
Wszystkie etapy procesu produkcyjnego POSABETU są poddane ścisłej kontroli jakościowej Przez własne służby technologiczne Producenta.

Uwagi:
Informacje zawarte w niniejszej Karcie Produktu mają charakter ogólny. Zalecenia odnośnie stosowania naszych domieszek i oczekiwanych efektów wynikają z wielu prac badawczo-wdrożeniowych i długoletniego doświadczenia praktycznego. Porady te nie mają jednak wiążącej mocy prawnej i dlatego też nie zwalniają naszych odbiorców od samodzielnego ustalania optymalnych ilości domieszek ( z uwzględnieniem rzeczywistej jakości posiadanych materiałów, ich przydatności i prawidłowego współdziałania), w dostosowaniu do przewidywanych zastosowań.

SPRZEDAŻ
Zamówienia telefoniczne i faxowe do Działu Handlowego Przedsiębiorstwa Innowacyjno-Wdrożeniowego „LUBANTA” S.A. 
w Luboniu k/Poznania: 0-61/813-08-37.

Copyright © 2020 Lubanta Sp. z o.o.

wykonanie -