»

ZIMOBET

Aprobata IBDiM Nr AT/2004-04-1811

Atest Higieniczny PZH nr 2/B-40/94
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania

Właściwości ZIMOBET jest domieszką bezchlorkową, przeciwdziałająca zamarzaniu betonu lub zapraw cementowych i umożliwiająca narastanie wytrzymałości w niskich temperaturach. Umożliwia prowadzenie robót betonowych w okresie obniżonych temperatur i mrozów do -6°C.
Praktycznie stosowany jest bez problemów nawet w temperaturach do -12°C przy elementach o większej masie betonu i starannym okryciu natychmiast po zabetonowaniu. ZIMOBET jest oceniony pozytywnie w zakresie ochrony zbrojenia stalowego.

Podstawowe działania domieszki na beton (lub zaprawę) są następujące:

  • obniżenie punktu zamarzania świeżego betonu
  • wcześniejsza hydratacja cementu i twardnienia betonu
  • przyśpieszenie wiązania cementu i twardnienia betonu
  • szybkie uzyskanie bezpiecznej wytrzymałości chroniącej świeży beton przed zniszczeniem
  • dodatkowy przyrost wytrzymałości betonu lub zaprawy w terminach powyżej 28 dni

 

Przeznaczenie ZIMOBET umożliwia produkcję, transport i układanie w okresie zimowym wszelkich betonów konstrukcyjnych, zwykłych i specjalnych, towarowych przewożonych na znaczne odległości i stosowanych w prefabrykacji betonowej, w tym do wyrobów wibroprasowanych.
ZIMOBET umożliwia produkcję betonu metodą zimnych mieszanek, co pozwala na znaczne oszczędności w stosunku do tradycyjnych ciepłych mieszanek betonowych. Beton z 
ZIMOBETEM nie wymaga dodatkowego ogrzewania na budowie, lecz jedynie starannego okrycia (folie, maty, plandeki itp.).

Dozowanie i ogólne warunki stosowania ZIMOBET przeciętnie stosuje się w ilości 1% do masy cementu. Zaleca się dozowanie domieszki równocześnie z wodą zarobową, lub bezpośrednio do mieszarki w końcowej fazie mieszania betonu. ZIMOBET może być stosowany do wszystkich cementów krajowych, jednakże najbardziej zalecane w czasie mrozów są cementy portlandzkie czyste CEM I z symbolem R.
Stosowanie domieszki ZIMOBET nie zwalnia wykonawców od przestrzegania podstawowych zasad prowadzenia robót w warunkach zimowych, określonych szczegółowo w instrukcji ITB 282/95. Szczególnie należy pamiętać o bezwzględnym zakazie stosowania zmarzniętego kruszywa i nie zmniejszania podanych w Instrukcji minimalnych ilości cementu w 1m3 betonu, zachowania wymaganych wskaźników w/c, oraz starannego okrywania świeżo ułożonego betonu.

Informacje techniczno użytkowe

Baza surowcowa Roztwór mieszaniny aminy alifatycznej i soli nieorganicznych
Postać domieszki płynna
Barwa jasna
Gęstość 1,30+/-0,02
pH Od 6,0 do 7,0
Składowanie Ochrona przed nasłonecznieniem, trwałość min. 1 rok. Nie zamarza w temperaturze do - 20 °C
Dostawa Pojemniki z tworzywa 20 litrowe, beczki 200 litrowe, paleto pojemniki 1000 litr dostawa cysternami samochodowymi
BHP Nie stanowi zagrożenia, pozytywna ocena higieniczna. W razie zamoczenia, np. rąk lub twarzy - zmyć ciepłą wodą z mydłem.

Kontrola jakości:
Wszystkie etapy procesu produkcyjnego ZIMOBETU poddane są ścisłej kontroli jakościowej przez własne służby technologiczne.

Uwagi:
Informacje zawarte w niniejszej Karcie Produktu mają charakter ogólny. Zalecenia odnośnie stosowania naszych domieszek i oczekiwanych efektów wynikają z wielu prac badawczo wdrożeniowych i długoletniego doświadczenia praktycznego. Zalecenia i porady nie zwalniają naszych odbiorców od samodzielnego ustalania optymalnych ilości domieszek (z uwzględnieniem rzeczywistej jakości posiadanych materiałów, ich przydatności i prawidłowego współdziałania), w dostosowaniu do przewidywanych zastosowań.

Sprzedaż
Zamówienia telefoniczne i faxowe do działu Handlowego Przedsiębiorstwa Innowacyjno Wdrożeniowego "LUBANTA"S.A.
w Luboniu k/Poznania 061-813-08-37.

Copyright © 2020 Lubanta Sp. z o.o.

wykonanie -