»

ZIMOBET 334

Aprobata IBDiM Nr AT/2005-04-0814

Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2000-04-0814

Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0289/01/98
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania

Właściwości
ZIMOBET 334 jest domieszką bezchlorkową nowej generacji o działaniu kompleksowym, łączy w sobie wszystkie cechy skutecznej domieszki przeciwmrozowej i silnie działającego plastyfikatora. Umożliwia prowadzenie robót betonowych w okresie obniżonych temperatur i mrozów do -6C. Praktycznie stosowany jest bez problemów nawet w temperaturach do -12C przy elementach o większej masie betonu i starannym okryciu natychmiast po zabetonowaniu. Jest modyfikacją znanej domieszki przeciwmrozowej produkowanej przez LUBANTE od wielu lat pod nazwą ZIMOBET. ZIMOBET 334 jest oceniony pozytywnie w zakresie ochrony zbrojenia stalowego.

Podstawowe działania domieszki na beton (lub zaprawę) są następujące:

  • silnie uplastycznienie mieszanki betonowej z jednoczesną redukcją wody i poprawą w/c
  • obniżenie punktu zamarzania świeżego betonu
  • wcześniejsza hydratacja cementu i twardnienia betonu
  • przyśpieszenie wiązania cementu i twardnienia betonu
  • szybkie uzyskanie bezpiecznej wytrzymałości chroniącej świeży beton przed zniszczeniem
  • dodatkowy przyrost wytrzymałości betonu lub zaprawy w terminach powyżej 28 dni

 

Przeznaczenie 
ZIMOBET 334 umożliwia produkcję, transport i układanie w okresie zimowym wszelkich betonów konstrukcyjnych, zwykłych i specjalnych, towarowych przewożonych na znaczne odległości i stosowanych w prefabrykacji betonowej, w tym do wyrobów wibroprasowanych. ZIMOBET 334 umożliwia produkcję betonu metodą zimnych mieszanek, co pozwala na znaczne oszczędności w stosunku do tradycyjnych ciepłych mieszanek betonowych. Beton z ZIMOBETEM 334 nie wymaga dodatkowego ogrzewania na budowie, lecz jedynie starannego okrycia (folie, maty, plandeki itp.).

Dozowanie i ogólne warunki stosowania ZIMOBET 334 przeciętnie stosuje się w ilości 1% do masy cementu. Zaleca się dozowanie domieszki równocześnie z wodą zarobową, lub bezpośrednio do mieszarki w końcowej fazie mieszania betonu. ZZIMOBET 334 może być stosowany do wszystkich cementów krajowych, jednakże najbardziej zalecane w czasie mrozów są cementy portlandzkie czyste CEM I z symbolem R. Stosowanie domieszki ZIMOBET 334 nie zwalnia wykonawców od przestrzegania podstawowych zasad prowadzenia robót w warunkach zimowych, określonych szczegółowo w instrukcji ITB 282/95. Szczególnie należy pamiętać o bezwzględnym zakazie stosowania zmarzniętego kruszywa i nie zmniejszania podanych w Instrukcji minimalnych ilości cementu w 1m3 betonu, zachowania wymaganych wskaźników w/c, oraz starannego okrywania świeżo ułożonego betonu. W przypadku zgęstnienia mieszanki, np. w czasie awaryjnego postoju betonowozu na budowie, zaleca się upłynnienie betonu SKORBETEM (dodatkowe przemieszanie w betonowozie przez kilka minut na szybkich obrotach mieszalnika). Dla przyśpieszenia szybkości przyrostu wytrzymałości betonu można dodatkowo, poza ZIMOBETEM 334 zastosować SKORBET w ilości 0,5 do 1,0 % masy cementu.

Informacje techniczno użytkowe

Baza surowcowa Roztwór mieszaniny żywicy melaminowo formaldehydowej
Postać domieszki płynna
Barwa jasna
Gęstość 1,25+/-0,02
pH Od 6,5 do 7,5
Składowanie Ochrona przed nasłonecznieniem, trwałość min. 1 rok
Dostawa Pojemniki z tworzywa 20 litrowe, beczki 200 litrowe, paleto pojemniki 1000 litr dostawa cysternami samochodowymi
BHP Nie stanowi zagrożenia, pozytywna ocena higieniczna. W razie zamoczenia, np. rąk lub twarzy - zmyć ciepłą wodą z mydłem.

Kontrola jakości:
Wszystkie etapy procesu produkcyjnego ZIMOBETU 334 poddane są ścisłej kontroli jakościowej przez własne służby technologiczne.

Uwagi:
Informacje zawarte w niniejszej Karcie Produktu mają charakter ogólny. Zalecenia odnośnie stosowania naszych domieszek i oczekiwanych efektów wynikają z wielu prac badawczo wdrożeniowych i długoletniego doświadczenia praktycznego. Zalecenia i porady nie zwalniają naszych odbiorców od samodzielnego ustalania optymalnych ilości domieszek (z uwzględnieniem rzeczywistej jakości posiadanych materiałów, ich przydatności i prawidłowego współdziałania), w dostosowaniu do przewidywanych zastosowań.

Sprzedaż
Zamówienia telefoniczne i faxowe do działu Handlowego Przedsiębiorstwa Innowacyjno Wdrożeniowego "LUBANTA" S.A.
w Luboniu k/Poznania 061-813-08-37

Copyright © 2020 Lubanta Sp. z o.o.

wykonanie -